СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Внутрішня форма художнього твору — це той його рівень, який вбирає в себе сукупність засобів Предмет­Ного Зображення у творі, на відміну від рівня Словесного Зображення (сукупності словесних прийомів) та струк­турно-організуючого рівня — композиції, що зв'язує в єдину цілість усі рівні форми твору та їхні окремі ком­поненти. В художньому творі цей рівень форми постає у вигляді динамічної картини зображуваного життя, даної з усіма її індивідуальними подробицями — образами твору, що, розгортаючись у ньому, певним чином між собою взаємодіють. З огляду на це говорять про двокомпонентну структуру внутрішньої форми твору, до якої включають, з одного боку, Систему образів, Даних у творі, з іншого — динамічну послідовність їх розгортання у творі, яку на­зивають Сюжетом.
Розміщенно Referat в разделе Конспекти занять Суббота 22 февраля 2014 в 6:13
 • СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ – Теорія літератури
 • СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ Під структурою художнього твору будемо розуміти його загальну смислову побудову, тобто умовну Розчленова­Ність Його органічно-цілісної образної організації на окре­мі смислозначущі елементи та їх внутрішній Взаємозв 'язок, Що посилює та підкреслює смислову суть і естетичну вираз­ність художнього твору. Окремі
 • Елементи змісту і сенсу (смислу) літературного твору – Стаття з української літератури
 • Поняття змісту. Тема. Тематика. Мотив. Конфлікт. Його види. Проблематика, проблема. Ідея. Ідейний зміст. Концепт. Поняття смислу (сенсу). Основні види сенсів. Під змістом, в найзагальнішому плані, доцільно розуміти значення твору, котре випливає з його форми. Зміст може бути явним (як у „Кавказі"
 • Схема аналізу літературно-художнього твору – Cтатті з зарубіжної літератури
 • 1. Історія створення. 2. Тематика; 3. Проблематика. 4. Ідейна спрямованість твору і його емоційний пафос. 5. Жанрова своєрідність. 6. Основні художні образи в їх системі і внутрішніх зв'язках. 7. Центральні персонажі. 8. Сюжет і особливості будови конфлікту. 9. Пейзаж, портрет, діалоги і монологи персонажів, інтер'єр, обстановка дії. 10. Мова
 • Що вивчає поетика? – Українська література, запитання і відповіді
 • Поетика як розділ літературознавчої науки вивчає сам феномен художнього твору. Ця дисципліна існує і в теорії (теоретична поетика), і в історії літератури (історична поетика). Перша досліджує художній світ твору: звуковий — фоніку, ритміку, строфіку, метрику; словесний — особливості лексики, синтаксису
 • Як правильно говорити: «сюжет і композиція» чи «сюжетно-композиційна єдність»? – Українська література, запитання і відповіді
 • Сюжет і композиція в художньому творі органічно взаємопов'язані, взаємопроникні, але водночас якісно відрізняються. Сюжет — це розвиток, дії, а композиція — розташування і співвідношення частин твору. Тому правильно говорити «сюжетно-композиційна єдність», а не «сюжет і композиція», що вказує на співіснування
 • Соціалістичний реалізм Ганна ЗегерсА. Зегерс
 • Ганна Зегерс (19001983) виявляє своєю творчістю яскравий приклад письменника соціалістичного реалізму, що постійно ится й випробовує нові форми естетического освоєння дійсності. У різні роки вона зверталася до притчевой форми оповідання (наприклад, «Три дерева», 1940), многообразно використовувала елементи фантастики, алегорії, різноманітну
 • Елементи внутрішньої форми літературного твору – Стаття з української літератури
 • Будова твору. Архітектоніка. Композиція твору, її елементи. Сюжет, елементи сюжету, їх функції. Ліричний сюжет. Фабула. Інтрига. Ретардація. Конфлікт у творі. Види конфліктів. Образи персонажів, їх групування. Ліричний герой. Система персонажів. Функціональність персонажів. Типове та індивідуальне в образі персонажа. Принципи типізації.

СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ – Теорія літератури